detail
Diện tích : 2,9 ha
Địa điểm : Cụm công nghiệp An Lưu - Điện Bàn - Quảng Nam
Chủ đầu tư : Công ty cổ phần May Hữu Nghị Đà Nẵng