detail
Diện tích : 2 ha
Địa Điểm : Cụm công nghiệp An Lưu - Điện Bàn - Quảng Nam
Chủ đầu tư : Công ty cổ phần May Hữu Nghị Đà Nẵng
Thời gian Thực hiện : 10 tháng
Tổng mức đầu tư : 15 tỷ.