detail
Diện tích : 2,9 ha
Địa điểm :

Cụm công nghiệp An Lưu - Điện Bàn - Quảng Nam

Chủ đầu tư : Huu Nghi Danang Garment Joint Stock Company